FANDOM


Gasfackla

En fackla, placerad mellan gaspannan och gasmotorn på en gårdsanläggning.

Det ska alltid finnas en fackla vid en biogasanläggning, så att överskottsgas som uppstår i systemet kan facklas av. Facklan betraktas som en brännare och ska därmed systemgranskas.

Facklan ska ha kapacitet att med god marginal bränna av all gas som momentant kan produceras och vara anpassad för gasens kvalitet och värmevärde.

Det finns olika typer av facklor och ofta är det lämpligt att välja en fackla med dold låga och isolerat skyddsrör. En dold låga innebär att själva lågan inte syns utan döljs av till exempel ett långt skyddsrör. Skyddsröret ska lämpligtvis vara isolerat för att det efter en tids drift inte ska bli rödglödgat och bli synligt på håll.

Fördelen med skyddad låga är dels att facklan blir mindre vindkänslig dels att människor i närheten uppmärksammar facklan i drift i mindre grad. För lägsta möjliga utsläpp vid mer omfattande fackling rekommenderas en högtemperaturfackla.

Lågan från facklan ska mynna minst 3 meter ovan mark. Facklan ska vara placerad med ett sådant avstånd till angränsande byggnader, fordon, brännbara föremål som till exempel träd, så att den inte kan ge upphov till brand eller annan skada eller olägenhet.

Facklan ska vara så utformad att ingen risk föreligger att personer i marknivå kan komma i kontakt med heta delar. Marken kring facklan ska förses med icke brännbart material (exempelvis grus) inom en radie på minst 3 meter. Avstånd mellan fackla och byggnad ska vara minst 5 meter, avståndet mellan fackla och oskyddad membranklocka ska vara minst 10 meter.

Facklan ska tydligt märkas så att det framgår att det är en fackla och med en skylt som varnar för hög temperatur.

Facklan ska ha:

  • automatiskt tänd- och flamövervakningssystem som säkerställer facklans funktion
  • flamfälla som förhindrar lågor att sprida sig vidare bakåt i gasledningen.
  • kondensavledning som hanterar utfällt vatten på ett säkert sätt även under vinterförhållanden

KällorRedigera

  • "PM - Strålning från varmfackla vid biogasförbränning" (Svensk Biogas). Rapporten finns att ladda ner från Energigas Sverige
  • "Anvisningar för biogasanläggningar - BGA 2012" från Energigas Sverige