FANDOM


Information från LänsstyrelsenRedigera

I Sverige finns 200 miljoner kronor avsatta inom Landsbygds- programmet under åren 2009-2013 för biogasanläggningar på gårdsnivå. Stödet söks hos Länsstyrelsen som ett vanligt företagsstöd.

Du kan få bidrag för 30 % av investeringskostnaden. Stöd kan fås för hygienisering, rötkammare, rötrestlager, anläggning för kraftvärme eller uppgradering, samt kortare anslutningsledning till befintligt gasnät.

Det finns två villkor för att få stödet. Minst hälften av substratet ska vara stallgödsel, och rötrestlagret ska täckas för att minimera metanläckage. Andra generella villkor är att du bara får stöd för fakturor som är betalda efter att ansökan inkom till Länsstyrelsen, och att du inte får ut några pengar förrän alla tillstånd är klara.

De tillstånd som kan behövas för biogasanläggningen är:

  • Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken (hos kommunen eller Länsstyrelsen)
  • Godkännande enligt biproduktsförordningen (hos Jordbruksverket)
  • Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (hos kommunen)
  • Bygglov (hos kommunen)

Källa

Information från biogasportalenRedigera

År 2009 infördes ett investeringsstöd till gårdsbaserad biogasproduktion. Stödet innebär att lantbruk och andra landsbygdsföretag som investerar i biogasproduktion eller förädling av biogas får investeringsstöd motsvarande 30 % av investeringen. Maxbeloppet för ett och samma företag uppgår till 1,8 miljoner kr under en treårsperiod. Stödet ingår i landsbygdsprogrammet och omfattar 200 miljoner kronor under perioden 2009-2013. De krav som ställs är att hälften av substratet som ska rötas utgörs av gödsel samt att produktionsanläggningen säkerställer tät efterlagring av rötrest. ett nytt Landsbygdsprogram är nu under utformning och kommer troligtvis att kunna sökas från september 2014. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Källa

Information från riksdagenRedigera

Under första delen av 2012 har antalet biogasanläggningar som fått investeringsstöd från Jordbruksverket ökat med 20 procent. Det är en mycket positiv utveckling som måste stimuleras. Investeringsstödet är dock snart slut.

Vi behöver mer energi från källor som är förnyelsebara. I Sverige har det tagits beslut som innebär att hälften av vår energi ska vara förnybar år 2020. År 2030 ska våra transporter bedrivas av en fordonsflotta som är fri från oljeberoende. Det innebär att vi inte har någon tid att förlora. Om målen ska uppnås måste alternativen utvecklas och genomföras snarast.

Biogas är ett av alternativen till oljebaserad energi. Vi behöver därför säkerställa stödet för denna energiform. Annars riskerar Sverige att tappa tempo när det gäller omvandlingsprocessen från ett oljeberoende samhälle.

Källa

Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 2012/13:MJU10Redigera

Det är angeläget att landsbygdsprogrammet stöder näringslivets fortsatta utveckling. Mikroföretagsstödet är viktigt för företagsutvecklingen på landsbygden, men det är svårt att peka på kvantifierbara resultat.

Det var inledningsvis svårt att få in ansökningar som passade in i stödet till grundläggande tjänster. Omorienteringen mot bredbandsutbyggnad bidrog till ökat intresse. Det är positivt att stödet till biogas har fått en viktig roll i landsbygdsprogrammet. Många län prioriterar biogassatsningen, och intresset för biogasinvesteringar är på uppgång. Biogasstödet är i flera fall avgörande för investeringsbeslut, men det finns problem med lönsamheten.

[...]

Riksdagen beslutade efter förslag i budgetpropositionen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi anslaget 1:9 Energiteknik (bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:103–105) om en förlängning och förstärkning av stödet för utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser genom att anslå ytterligare 280 miljoner kronor under perioden 2013–2016. Enligt uppgift från Landsbygdsdepartementet för regeringen fortlöpande diskussioner med branschföreträdare inom ramen för pågående utredningar och uppdrag men även genom direkt kontakt med branschorganisationer som Energigas Sverige och Biogas syd. Dessutom har det inom ramen för det pågående landsbygdsprogrammet betalats ut investeringsstöd till totalt 49 biogasanläggningar motsvarande drygt 109 miljoner kronor.

[...]

När slaktavfall används till biogas och restprodukten ska användas som en gödselprodukt (biogödsel) kräver gällande regelverk att biomassan hettas upp till 70 grader i en timma för att restprodukten ska få spridas på åkermark. Denna process är givetvis kostsam men ger å andra sidan en tillförlitlig produkt. En annan stor kostnad för biogödseln är lagringen, då tillverkningen är ganska konstant medan spridningen bara sker vissa tider på året. Därför är det angeläget att försöka hitta vägar att lätta upp regelverket för när det är tillåtet att sprida biogödsel.

Den ovan nämnda typen av biogödsel är en förlustaffär för biogasproducenten, även om restprodukten från biogasproduktion givetvis måste hanteras. Den är samtidigt ett bra sätt att återföra näringsämnen från stad till landsbygd. För att minska förlusterna och stimulera processen vill Sverigedemokraterna se över möjligheterna att ge stöd till biogödseln då detta bidrar till minskad import av handelsgödsel.

Små biogasproducenter som använder stallgödsel som substrat är i dag begränsade av regelverk som endast möjliggör användande av stallgödsel och kräver att endast tre givare och mottagare får vara inblandade i samrötning samt spridning av gödselprodukten efter rötning. Att begränsa antalet till tre parter sätter upp hinder för företagens utveckling. Regelverket bör omprövas för att se om detta verkligen är nödvändigt. Likaså efterfrågar vissa små biogasproducenter en möjlighet att kunna ta emot matrester, från exempelvis skolkök, att blanda in tillsammans med stallgödseln i rötningsprocessen. Det bör inte vara svårt att få fram säkra förfaranden för att små biogasproducenter, utan egen hygienisering av substrat, ska kunna ta emot och hantera visst avfall utöver stallgödsel. Även i detta fall bör regelverket omprövas och utvecklas.

Källa och fulltext

Se ävenRedigera