FANDOM


Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om offentlig upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och konkurrenslagen (KL) behandlas här tillsammans som lagar om offentlig upphandling. Syftet med upphandlingsreglerna är att myndigheter ska använda offentliga medel (skattepengar) på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrans. Regelverket ska även ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor. De sektorer som omfattas av LUF har en aning mer flexibla regler.

Det finns fem principer inom offentlig upphandling:

  • leverantören får inte diskrimineras på grund av nationalitet
  • alla leverantörer ska behandlas lika och till exempel få samma information
  • den upphandlande myndigheten ska vara transparent och lämna information om upphandlingen
  • Kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen ska stå i proportion till det som upphandlas.
  • Intyg och certifikat som har utfärdats av behöriga myndigheter i ett EU/EES-land ska ömsesidigt erkännas i övriga medlemsstater.

Konkurrenslagarna slutligen gynnar små företag. Dess syfte är att hindra kartellbildning samt hindra att företag med dominerande ställning missbrukar sin makt över marknaden.