FANDOM


Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och i värsta fall begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma när brandfarliga och explosiva varor brinner eller exploderar. Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som är brandfarliga samt brandreaktiva varor. Till explosiva varor räknas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som inte är explosiva men som tillverkats ”i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt”.

MSB:s föreskrifter:

  • Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, SÄIFS 1995:3
  • Förbudsskyltar och varningsskyltar samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor, SÄIFS 1996:3
  • Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, SRVFS 2004:7
  • Cisterner, gasklockor och rörledningar för brandfarlig gas, SÄIFS 2000:4
  • Tankstationer för metandrivna fordon, SÄIFS 1998:5
  • Gasapparater, SÄIFS 2000:6