FANDOM


Syftet med LSO är att säkerställa ett tillfredsställande skydd mot olyckor för människoliv, hälsa, egendom och miljö oavsett vart i landet man befinner sig. I första hand är det dock den enskilde som ansvarar för att skydda sitt liv och sin hälsa, samt bekosta åtgärder för att förhindra olyckor. Den enskildes skyldigheter inkluderar att varna och tillkalla hjälp, hålla skäligt brandskydd och att lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet. Däremot ska en kommun hålla en organisation som kan gripa in när den enskilde inte klarar av att bemästra situationen.

Särskilda krav finns på anläggningar där verksamheten innebär en fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Anläggningens ägare eller den som utför verksamheten på anläggningen är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt hindra eller begränsa skador.

Om anläggningen kräver tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska skriftlig redogörelse för brandskyddet lämnas till kommunen enligt:

  1. Skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10
  2. Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, SRVFS 2005:9