FANDOM


Syftet med lagen är att förebygga, hindra och begränsa att transporter med farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Med farligt gods avses bland annat explosiva ämnen, gaser och brandfarliga vätskor. Ett exempel på farligt gods är flytande metan, vilket kan bilda brännbara blandningar med luft när det förgasas, samt explosiva blandningar i slutna utrymmen. Dock är det vid läckande även risk för köldskador och syrebrist, då godset har temperaturer under -162 grader C och snabbt förångas, vilket tränger undan syret.

Transportenheten ska vara utrustad med säkerhetsventiler, avblåsningsrör, vätskenivåmätare, manometrar, högt passivt brandskydd i tankens konstruktion, tryckstyrd stängventil, standardiserade kopplingar till anslutningar på tanken och slangen, och slutligen så ska alla stängventiler vara stängda under transport.

Länsstyrelsen har lokala trafikföreskrifter angående vilka vägar som är rekommenderade respektive förbjudna för transport av farligt gods.

  • Transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), MSBFS 2011:1
  • Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, SRVFS 2006:9