FANDOM


Metan utgör det huvudsakliga innehållet i den förnybara energigasen biogas, vilket framställs när organiskt material rötas. En del organiska material, som till exempel gödsel och avloppsslam, kan spontant bilda metangas under rätt förhållanden. Genom att dessa material genomgår en kontrollerad rötning kan gasen tas tillvara eller då detta inte är möjligt fackla bort den under kontrollerade former. Metan är en stark växthusgas och utsläpp bör därför förhindras närhelst möjligt.

Metanbildningen är det sista steget i rötningsprocessen. 30% av metanbildningen sker via vätgas och 70% via ättiksyra. Metanbildningen är beroende av vilken typ eller typer av substrat som rötas, men även av variabler som temperatur. Det är flera mikroorganismer involverade i rötningsprocessen och en för låg eller för hög temperatur kan missgynna tillväxten vilket leder till låg gasproduktion eller gas med låg metanhalt. Låg metanhalt i gasen är ett tydligt tecken på en störning i processen.

Metanet i biogasen kan förbrännas till värme, omvandlas till el genom en generator eller uppgraderas till fordonsgas. Metan är även en värdefull råvara inom industri.

Vad gäller fordonsgas kan det även framställas av metan från naturgas, vilket är en fossil motsvarighet till biogas.

1865 bestämdes den kemiska strukturen av metan. 68 år senare, 1933, isoleras den första metanbildande bakterien.