FANDOM


Bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) syftar till att ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktligt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. Planläggningen bör alltså bidra till väl fungerande lokala arbetsmarknader och till att bostadsområden utformas så att interaktion och jämställdhet främjas. En genomgående tanke i plan- och bygglagen är möjligheter till medborgarinflytande.

Av särskild vikt för biogasbranchen är:

  • Boverkets byggregler (BBR), BFS 2011:6
  • Boverkets konstruktionsregler

BygglovRedigera

Bygglov krävs för nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar om dessa innebär att

a) Byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett ”väsentligt annat ändamål” än tidigare,

b) Det inreds en ny bostad eller tillkommer lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) Byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende

Det finns det flera undantag, dock främst för en- och tvåbostadshus.

MarklovRedigera

Marklov krävs vid schaktning eller fyllning som inom detaljplanerat område avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller en mark inom allmän plats. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering inom detaljplanerat område.

Utanför detaljplan krävs marklov om åtgärden ska genomföras ”i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver skydds- eller säkerhetsområde”.

RivningslovRedigera

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom område med detaljplan, samt även utanför område med detaljplan om kommunen har bestämt att så krävs.