FANDOM


Vid pyrolys upphettas organiskt material till mellan 400 och 700 grader C utan tillgång på syre. I processen bildas 5-20% vardera av vätgas, kolmonoxid och metan. Dessutom bildas Fenoler, aromater och kol. 

FörgasningRedigera

Organiskt material som avfall eller träflis upphettas till 800-1500 C utan tillgång till syre. Gasen renas så att den består av vätgas och kolmonoxd, dvs syngas. Syngasen kan sedan reformeras till exempelvis flytande bränslen.

När trä upphettas utan tillgång till syre till ca 400 grader C sker pyrolys och ca 60% av vedmassan avgår i form av gasformiga ämnen. Pyrolysgas innehåller H2, CO, CO2, H2O och CH4. Restprodukten är träkol som bland annat kan användas som jordförbättringsmedel (s.k. biochar).

Om upphettningen fortsätter till 900 grader C med begränsad tillgång till syre sker förgasning. Nästan allt trä omvandlas då till syntesgas, (CO och H2) samt metan. Gasen innehåller också bland annat tjära. Restprodukten är en aska, som består av alkaliska näringsämnen.