FANDOM


Riskbedömning ska göras enligt LBE, AML och MB, och ska göras vid nybyggnad, ombyggnad/ändring av äldre anläggningar eller förändringar som inte omfattas av tidigare utförda riskbedömningar. Risker som bör beaktas gällande biogasanläggningar är brand, explosion, miljö, förgiftning, kvävning samt arbetsplatsrisker.

Risker ska om möjligt byggas bort redan i anläggningens konstruktion, och för de risker som inte kan byggas bort ska det finnas säkerhetssystem samt skyddsanvisningar.

Riskbedömningen omfattar

  • Riskidentifiering
  • Riskuppskattning
  • Riskvärdering

Första steget är att identifiera potentiella risker och skadehändelser. Andra steget är att uppskatta hur sannolikt det är att en skadehändelse kan inträffa och vilka konsekvenser detta kan ge. I tredje steget värderas den bedömda sannolikheten och konsekvensen. Är den bedömda risken oacceptabel ska åtgärder tas för att reducera riskerna.

Det finns många olika metoder tillgängliga för riskanalyser, men de bör alltid genomföras av en grupp för att tillgodose behovet av kunskap inom olika områden.