FANDOM


Kort beskrivning av organisationen vid Vingåkers reningsverk

Rolf är den ende anställde som hör till just Vingåkers reningsverk. Kjell är enhetschef för Rosenholm, VA-verk samt drift av pumpstationer i området. Eje som har jouren hör till vattenverket men byten om på reningsverket. Ibland stannar även anställda som ansvarar för mätare och ledningsnät till vid reningsverket vid frukost eller lunch om det råkar sig så att det är det närmsta köket.

Enkla vattenprover to syre, fosfor och pH görs på verket för att Rolf ska veta hur han ska dosera i den dagliga driften. Vatten och slamprover (utgående vatten, utgående vatten från kemsteg, inkommande vatten, råslam och rötslam) skickas även till laboratoriet i reningsverket i Katrineholm och prover på rötslam och returslam skickas till Alcontrol i Linköping.

Slammet från rötningen är REVAQ-certifierat.

Företaget som har hand om reningsverket är Sörmlands Vatten och Avlopp, och de har ansvar för inte bara Vingåker utan även Katrineholm och Flen.

Reningsverket har ingen specifik kväverening (eller rättare sagt, ingen rening specifikt med tanke på kväve) då det inte finns några krav på kväverening här än så länge. Verket tar emot avlopp från cirka 7500 pe.

För processövervakning används SCADA-system programmet EXO4. Det som i elläran refererades till som en PLC kallas vid verken för en DUC.

Processchema över Vingåkers reningsverk med de viktigaste mätarna och instrumenten

Processchema 900 bredd.png

Förklarande text till processtegen

Inloppet/grovrening

Första anhalten är ett rensgaller. Vilken rensgodshantering finns? (skräpet från rensgallret landar i en container och när denna är full skickas skräpet till förbränning) Sedan kommer ett sandfång. Är sandfånget luftat? Har sandfånget en skrapanordning eller tas den sedimenterade sanden upp på något annat sätt? Jag har ritat in en sandtvätt, men görs något mer med sanden?

Sedimentering

De har en rektangulär planform ca 4 m djup m. kedjeskrapa. Kan behöva specifikationer på eftersedimenteringen.

Biologisk rening – Biobädd

Anläggningen använder sig av ett biotorn. Finns det fläktar? Vilket bäddmaterial - sten? På ett sätt kan man säga att de har en cirkulationspumpning. Vatten från slambuffert och centrifug förs tillbaka till försedimenteringen och går igenom biobädden igen. Biotornet är utformat som en byggnad med öppen sida just i höjd med sprinklersystemet, det är alltså rektangulärt i stället för runt och har stationära spridare.

Kemisk rening

Verket använder sig av fällning mellan biobädden och eftersedimenteringen, dvs efterfällning. Fällningskemikalien de använder sig av är PAX XL100, en sorts aluminiumsalt. Flockbildningen hjälps ytterligare av en tillsats av polymer (i form av upplöst pulver)

Förtjockning

Verkar vara någon form av mekanisk förtjockare. Centrifugen används främst för slam från rötkammaren. För inkommande slam till rötkammaren verkar någon sorts dräneringsband med tillsatta polymer.

Stabilisering

I första hand rötning men anläggningen har även vassbäddar. Vilken omblandning har rötkammrarna? (propeller tror jag) Hur värms rötningen upp? Gasen samlas i en gasklocka och går sedan vidare till en fackla och slutligen en gaspanna genom vilken personalbyggnaden värms upp.

Rötning är inte ”ekonomiskt försvarbart” för anläggningar under 10000 pe. Hur många pe tar Vingåker emot? Stod 7.500 pe i ett gammalt dokument. Rötslammet avvattnas och läggs på hög i 6 månader.

Avvattning

Verket använder sig av kemikalien polymer (PAX XL100). Är polymerna katjonaktiva, nonjonaktiva eller anjonaktiva? Verket använder även centrifug för behandling av slam från efterrötkammaren.

Det finns vassbäddar, men de har inte använts på ett tag.

Användning av slam

Slammet är REVAQ-certifierat.

Hur man läser av, rengör och kalibrerar de viktigaste mätarna

Förteckning över kemikalier som används på verket samt deras egenskaper

Jod

Polymerer (PAX XL100)

Aluminium

Ölmetorp och investeringsstödet

Gårdens organisation, viktigaste mätarna och instrumenten, vilka kemikalier används

Europafonden

Askersund reningsverk och Biogas i Sydnärke

Vingåker och steget mellan förstudie och ett regionalt biogasprojekt

Se även

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki